lördag 26 januari 2008

Bera mårak sarvvájn gávnadij váren

Dát mujttolis le 1890 álgo rájest. Dáv le muv äddne mujttalam. Dat lij ragátmánno ja ragátájgge. Bera lij váren vádtsemin ja de gávnadij båtsojnávkájn ja de lij dan návkan aktta stuorra sarves mij lij almatjmårak. Dat lij Bera ietjas sarves. Gu sarves ájtsaj Berav vádtsemin de láđaj ja råggåstij Berav bajás tjårve gasskaj åjve nala. Ja de manná sarves ja tjuovvo návká maŋen ja Bera tjårve gaskan åjve naldne. Bera lij del bal’lájam ja danne sån råhkåla Jubmel áhtjev ja lånestiejev suv viehkedit vaj sån hieggajn luovas bässá. Sån aj usjuda jus lij del nijbev giehtaj ådtjot de lij del tjebodij tjuggit vajak sarves vulos slábmá ja sån luovas bässá. Bera del ballá jus sarves gávnada mubbijn sarvvájn ja durruba, tjurvijgum álggeba skáladit de le suv jábmem dan'ne. Bera ballá ja råhká viehkev almelatj áhtjest. Jus Bera ij lam åvddåla nav gar’rasit vájmost råhkålam Jubmelij men de sån dan båddån de vájmost råhkålij. Návkká del suojbma guodon manná vulos várest årddåráddáj ja de vulos såhkevuome sisa. De manná sarves ja budij såmes stuorra såge vuolláj manne lij stuorra guhkes åksse de adnalij Bera dan stuorra åkssáj ja de biesaj luovas sarvvá åjvest. De Bera ávost gijttalij Jubmel áhtjev mij lij suv vahágist viehkedam. De vujnij Bera gu sån såge åkssáj bätsij sarvvá åjvest de sarves gehtjaj ruoptojt giehpesup sjaddam. De Bera jårgedij ruoptojt ja gåhtáj vädtsij ja de supptsastij makkár vahágin sån lij årrom.
Lars Rensund
mujttolis berättelse ragátmánno n september ragátájgge jg brunsttid gávnadit träffas návkká vk renskock (ungefär 100 renar) sarves sarvvá- rentjur almatjmårak folkilsken ietjas 3p.sg.nom. hans, hennes egen, eget, egna ájttsat jts upptäcka láđđat đ anfalla råggåstit rycka upp, bända upp maŋen adv. efter bal’lát bli rädd råhkålit be Jubmel áhttje htj Gud Fader lånestiejje j frälsare viehkedit hjälpa vaj så att luovas adj. lös usjudit tänka nijbbe jb kniv giehta d hand tjiebot hals tjuggit sticka vulos ned slábmat m falla ihop ballat l vara rädd jus om mubbe annan, annat, andra durrut börja strida tjårvve rv horn (tjurvijgum med hornen) skáladit stångas (om kämpande rentjurar vid brunst) jábmem död(en) dan'ne där råhkat g be vähkke hk hjälp almelatj áhttje himmelse fader åvddåla förr, innan gar’rasit adv. hårt vájbmo jm hjärta båddå stund årddårádde trädgräns såhkevuobme m björkskog åksse ks gren adnalit greppa ávvo v lycka gijttalit tacka vahák vahág- olycka (skada) ruoptojt tillbaka giehpesup adj.komp. lättare jårgedit vända sig

Inga kommentarer: