torsdag 25 januari 2007

415. Tjure ja unna påjtjåtj

Nå gu lij stuorra sijdda såmes sajen, mådde gåde lin. Så iehkedin bednaga råvkodin. Ja så aktta sábme vädtsij ulgus gulldalit mav dat bednak råvkodij. Ja så sån gulláj gåkte gaskavske brähttuguhtin, hållåguhtin miehtsen. Ja de sån giljadij gájk sáme almatjijt, gájk åbbå sijddaj: "De välldup del sabegijt ja tjuojggájup! De mån guláv tjure mijáv njáhkamin." Ja de sij ulgus russin ja spajtta sabegij nala. Ja sij vulggin njuolvvot ja gájk mánáj. Val aktan unna påjtjåtjin ällam sabega ja sån idtjij máhte fáron mannat. Ja de lij stuorra biehtse gåde guoran. Ja så dat påjttjå guotsaj dan bietsgierragij. Ja så ujtus da tjure buhtin dan sijddaj ja de sij älggin tjåggågåhtet vuossaj sisa umas gävnijt, silbba, gålle, de bedniga - gájk mav bar sija nihkin guoddet. Ja gu lin sija fierok pähkkim de dut unna påjtjåtj slåtjåstij sija ahttsol. Ja de sij balládin ja vulggin. Idtjin åbbå hähppit dajt vuossajt válldet. De vulggin gájk divna da tjure. Ja de da sáme, ma lin mähttsáj vuolgádam, de sij räjjin aktav gievrajmusov gudij gugu sjiektjadit jus la dal du tjure juo vuolggám. Ja de sån vujnij jut juo lin del de vuolgádam. Ja vujnij duv unna påjtjåtjav ulggun vanjgadit. Ja de sån njuolvadij duj almatjij gugu ja de hålåj, at juo lin juo vuolgádam da tjure. Ja de sij gájk divna tjuojggájin gåde gugu. Ja gu sij buhtin gåde gugu de dut unna påjtjåtj subtsastalaj gåkte lij sån dejt tjurijt balldam. Ja idtjin hinni suoládit ja válldet fáron. Ja de da sáme ävvusin ja gijttalin dav vijsses påjtjåv. Ja de ij le dist ienap. brähttut prata brähttugåhtet d börja prata sabek sabeg- skida hähppidit hinna rájjat j skicka

Inga kommentarer: