måndag 22 januari 2007

85. Bárne birra, guhti mårsevs ruopptot ådtjoj

Aktta bárdne lij áj mårsev bässtám ja ij diede, gåsa lij dat vuolggám. De manná dat bárdne ja åhtså, valla ij máhte gávdnat dav mårsevs. Valla de gávnadallá sån såmes jiehtanasin, guhti inij aktav såbbev ja såbbe gietjen lij hägga ja jábmem. De inij áj jiehtanis gajbbav ja gu dav biedjá åjvváj, de ij akttak suv vuojne ja gu tröddjuv tsáhká, de sån manná sevaj rasstá jäbdda gu gåjkke lándav. Ja gu stiblijt juolggáj tsáhká de sån aktajn lävkijn válldá tjuohte mijlav. Gåsse dalle dat bárdne gávnadij dajna jiehtanasin, de sån áj hållá, ahte mårsse le suvste gähtum ja vil jáhttá, ahte ballá sån ahte skihpij ålbmá le dav suv mårsev suoládam. De vaddá dalle jiehtanis dajt ietjas gárvojt dán bárdnáj ja de vuolggá dalle sån åhtsåt gåsa mårsses litja gähtum. De manná sån daj gålmån bieggaj ludne, valla e sijá diede majtek. De båhtá sån nuortta vielja gugu ja de dat diedij, gåsne suv mårsse lij. "Ruppsis seva slåhtån le duv mårsse, jáhttá nuorttabiegga." Ja gu bárdne dáv gulaj, de sån manná dåhkå. Tjuohte mijlav sån väldij aktan lávken ja de budij dan mårses lusa. Valla de lij mårsses dalle tjuodtjomin bruvddan dán sammá biejven. De biedjá sån gajbav åjvváj ja tjágŋá sisa ja bruvddasav spihkij nierraj. Bruvddas jáhttá bruvgåmmåj: "Mannes slåvå dån muv?" Sån jáhttá: "Iv mån duv slåvå." De vit spihkij dut bruvddasav ja bruvdas vit jáhttá: "Slåvå gus dån muv?" Bruvgåmmå jáhttá: "Iv mån duv slåvå." De vit spihkij dut ja de bruvddas vulgij ulgus ja de bárdne áj giessadij åvddåj. Ja de navte ådtjoj mårsevs ruopptot, valla bruvgåmmåv ujtij sån dajna subbujnis. biesstet st förlora jiehtanis jätte gajbba jb mössa tröddju tröja sevva v hav jäbdda ... jáhttet ht säga gárvvo rv kläder tjágŋat ŋ stiga in i spihkkat hk slå åjttet jt ...

Inga kommentarer: